# شعر

دردسترس نبودنت

دردسترس نبودنت دیگر برایم ارزشی ندارد                                    چون دیگه                                                           نه مشترکی هست ونه مورد نظر                                                                                                 الهام
/ 9 نظر / 28 بازدید

به مناسبت بزرگداشت پروین

 سپیده دم نسیمی روح پرور                                                 وزید وکرد گیتی را معنبرتوپنداری ز فروردین وخرداد                                                    به باغ وراغ ،بد پیام اوربه رخسار وبه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید