# شعر

دردسترس نبودنت

دردسترس نبودنت دیگر برایم ارزشی ندارد                                    چون دیگه                                                           نه مشترکی هست ونه مورد نظر                                                                                                 الهام
/ 9 نظر / 14 بازدید