به مناسبت بزرگداشت پروین

 سپیده دم نسیمی روح پرور                                                 وزید وکرد گیتی را معنبر
توپنداری ز فروردین وخرداد                                                    به باغ وراغ ،بد پیام اور
به رخسار وبه تن ،مشّاطه کردار                                          عروسان بست چمن را زیور
....................

 

(پروین اعتصامی ؛نوروز)

/ 1 نظر / 18 بازدید