نیاز

وقتی که دیگر نبود .

من به بودنش نیازمند شدم .

وقتی که دیگر رفت،

من در انتظار امدنش نشستم .

وقتی که دیگر نمیتوانست مرا دوست بدارد،

من او را دوست داشتم .

وقتی که او تمام کرد من شروع کردم ،

وقتی که او تمام شد

من اغاز شدم .

و چه سخت تنها متولدشدن

مثل تنها زندگی کردن مثل تنها مردن !!!!!!

«دکتر علی شریعتی »

/ 1 نظر / 26 بازدید
فاطيما

خيلي باحاله منم كه ميدوني!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1[خجالت] عاشق اينجورچيزام!!!!!!!!!!!![قلب]